Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities

1.      Voor de ziel, gevestigd te Rosmalen, KvK-nummer 88920410, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtnemer.

2.      De wederpartij van Opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtgever.

3.      Partijen zijn Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

4.      Onder Diensten worden de te leveren of geleverde diensten, zoals training, coaching, workshops, begeleiding, healing, reading, programma’s, groepsactiviteiten en het ontwikkelen van producten verstaan.

5.      Met de Overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

6.      De Overeenkomst kan zowel losse Diensten als een serie van Diensten betreffen. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, Overeenkomsten en leveringen van Diensten door of namens Opdrachtnemer.

2.      Voor voorwaarden die van toepassing zijn op producten zijn aparte Productvoorwaarden opgesteld.

3.      Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

4.      Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

5.      Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 – Betaling

1.      Betaling dient ter plaatse of vooraf via de website middels bijvoorbeeld IDEAL of Creditcard te geschieden in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij anders is overeengekomen.

2.      Declaraties moeten binnen 15 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

3.      Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtnemer gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

4.      Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

5.      Blijft Opdrachtgever in gebreke, dan zal Opdrachtnemer tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Opdrachtnemer. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

6.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.      Weigert Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Opdrachtnemer te betalen.

8.      Indien deelnemer annuleert of voortijdig met een activiteit stopt blijft de betalingsverplichting bestaan met inachtneming van de voorwaarden in artikel 10.

9.      Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door Opdrachtnemer of overeengekomen is met Opdrachtnemer.

10.   Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

1.      Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 30 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2.      Levertijden in offertes zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.      Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 – Prijzen

1.      De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen voor particulieren zijn inclusief de verschuldigde BTW, tenzij anders overeengekomen.

2.      Prijzen aangeboden aan niet-particulieren zijn altijd exclusief BTW tenzij anders is aangegeven.

3.      Ten aanzien van de Dienstverlening kunnen Partijen bij totstandkoming van de Overeenkomst eventueel een vaste prijs overeenkomen.

4.      De actuele tarieven per Dienst of product staan vermeld op de website van Opdrachtnemer.

5.      Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment, dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Artikel 6 – Prijsindexering

1.      Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn tarieven tussentijds te verhogen.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door Opdrachtgever

1.      Opdrachtgever stelt alle gegevens en bescheiden, die Opdrachtnemer meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking.

2.      Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3.      Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Opdrachtnemer de betreffende bescheiden.

4.      Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Opdrachtnemer verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van Opdrachtgever volgens de gebruikelijke tarieven en heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

Artikel 8 – Intrekking opdracht

1.      Het staat Opdrachtgever vrij om de opdracht aan Opdrachtnemer op elk gewenst moment in te trekken of te beëindigen door middel van een schriftelijke aangetekende kennisgeving aan Opdrachtnemer.

2.      Wanneer Opdrachtgever de opdracht intrekt of beëindigt, is Opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon/tarief en de gemaakte onkosten van Opdrachtnemer te betalen.

3.      Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen, indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 9 – Tot stand komen en uitvoering Overeenkomst

1.      De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand wanneer Opdrachtgever de betaling heeft voldaan en/of een datumafspraak heeft gemaakt, of zich heeft inschreven voor een workshop, training of programma.

2.      Opdrachtnemer voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. De Overeenkomst bevat voor Opdrachtnemer voor Diensten steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen, behalve bij het ontwikkelen van producten in opdracht,

3.      Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.      De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

5.      Inschrijven voor groepsactiviteiten of programma’s:

a.      Aanmelding voor een activiteit vindt plaats door digitale of schriftelijke inschrijving. De volgorde van aanmelding is bepalend voor de volgorde van plaatsing.

b.      Indien er sprake is van een financiële verplichting bij inschrijving is de aanmelding pas afgerond als hieraan is voldaan.

c.      Opdrachtnemer bevestigt de aanmelding digitaal of schriftelijk en wijst op de betalingsverplichtingen.

d.      Bij onvoldoende aanmeldingen is Opdrachtnemer gerechtigd een activiteit niet door te laten gaan waarna inschrijvers hun betaalde bedragen geheel krijgen terugbetaald.

Artikel 10 – Annuleren

A: Annuleren afspraak

1.      Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de Opdrachtgever geen kosten verschuldigd.

2.      Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de Opdrachtgever 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.

3.      Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de Opdrachtgever 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

4.      Als een consult op verzoek van een Opdrachtgever wordt verschoven naar een latere datum is de Opdrachtgever bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.

5.      Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de Opdrachtnemer gerechtigd de betreffende Dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

6.      De Opdrachtnemer is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

7.      Bij ziekte of afwezigheid van de Opdrachtnemer wordt de afspraak naar een andere datum en tijd verplaatst.

8.      Indien een afspraak omwille van redenen van de Opdrachtnemer niet kan doorgaan, krijgt de Opdrachtgever hiervan via email of telefonisch bericht. De kosten van de geplande afspraak komen dan te vervallen.

9.      Als Opdrachtnemer ziek is of verhinderd, is Opdrachtnemer niet verplicht om vervanging te regelen.

 

B: Annuleren groepsactiviteit of programmaonderdeel

1.      Bij, door ziekte of anderszins, niet kunnen deelnemen aan een programmaonderdeel, of groepsbijeenkomst of anderszins kan er geen beroep worden gedaan op inhalen van het misgelopen onderdeel. Ook kan men geen terugbetaling aanvragen of beroep op een terugbetaling doen. Het is niet mogelijk om misgelopen onderdelen om te laten zetten in een andere vorm van therapie of anderszins.

Artikel 11 – Wijzigen van de Overeenkomst

1.      Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomsten dienovereenkomstig aan.

2.      Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3.      Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

4.      Indien Partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Opdrachtnemer daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 12 – Overmacht

1.      In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheeld of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

2.      Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.      Opdrachtnemer is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmachtstoestand enige voordeel geniet.

Artikel 13 – Verzekering

1.      Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende Overeenkomst, alsook zaken van Opdrachtnemer die bij Opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.2.      Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 14 – Hoofdelijke aansprakelijkheid

1.      Een opdracht kan slechts verstrekt worden door 1 Opdrachtgever. Deze Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige Overeenkomst.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

1.      De Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte Diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst.

2.      In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

3.      De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

4.      Elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

5.      Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of Opdrachtnemers) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

6.      De Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde hulpstukken of hulpbronnen.

Artikel 16 – Vrijwaring

1.      De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de Opdrachtnemer geleverde goederen en/of Diensten.

Artikel 17 – Klachtplicht

1.      Opdrachtgever is verplicht klachten op de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Opdrachtnemer in staat is hierop adequaat te reageren.

2.      Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Opdrachtnemer gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 18 – Intellectueel eigendom

1.      Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.

2.      De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

3.      Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door Opdrachtnemer aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijk informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze Overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.      Op iedere Overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.      Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepaling van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

3.    De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Voor de ziel is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft