Privacybeleid

Voor de ziel, gevestigd te Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inhoudsopgave
Bedrijfsgegevens
Privacyfunctionaris

Er is gezien de beperkte omvang van Voor de ziel geen aparte functionaris benoemd.

Privacy

Voor de ziel begrijpt dat je jouw persoonsgegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze gegevens. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We hebben jouw gegevens wel nodig om je goed van dienst te kunnen zijn. In deze verklaring wordt uitgelegd welke gegevens we van je nodig hebben en waarvoor we ze gebruiken.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Bijvoorbeeld telefonisch of via correspondentie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

Voor de ziel verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen.
– Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
– Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals belastingaangifte
– Om goederen/producten bij U af te leveren
– Verzenden van nieuwsbrieven en e-books.

Automatische besluitvorming

Voor de ziel neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voor de ziel) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Voor de ziel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: Alle persoonlijke gegevens worden tot 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor interne administratieve verwerking achteraf.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor de ziel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voor de ziel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voor de ziel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@voordeziel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Voor de ziel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Voor de ziel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@voordeziel.nl